ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดขรัวช่วย   เดิมชื่อโรงเรียนเสาเภา 2 ( เรือนประชาบาล ) จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2446 มี นายดำ  สมเชื้อ  เป็นครูใหญ่  อาศัยศาลาวัดเป็นที่ทำการเรียนการสอนนายกิ้มกุย  วิปุลากร ศึกษาธิการอำเภอสิชลเห็นว่าโรงเรียนมีนักเรียนมากขึ้น จึงได้กุฎิวัด 1 หลังมาดัดแปลง ให้เป็นโรงเรียนโดยใช้งบประมาณของทางราชการเพียงเล็กน้อย  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ป. 1 ป. 4 มาเป็นเวลาหลายปี และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเสาเภา 2 ( เรือนประชาบาล ) เป็นโรงเรียนวัดขรัวช่วย  ในสมัย  นายเฟื่อง    เห็นพร้อม เป็นครูใหญ่  และต่อมาปี 2484 

นายผ่อง  ปลอดเปลี่ยว  ศึกษาธิการอำเภอสิชล ได้งบประมาณได้ชักชวนชาวบ้านก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 75 เมตรเป็นที่เรียนชั่วคราวเพราะนักเรียนมีจำนวนมาก

            ปี 2498 ทางราชการจัดงบประมาณ  ให้มาสร้างอาคารเรียน 40,000  บาท  พระครูวิลาศชลากร ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ข. หนึ่งหลัง  กว้าง 8 เมตร ยาว 48 เมตร ใช้เงินในการก่อสร้างทั้งหมด 120,000  บาท

            ปี 2503  โรงเรียนได้รับโทรเลขจากกระทรวงศึกษาธิการ  อนุญาตให้โรงเรียนเปิดเรียนในชั้นมัธยมศึกสายสามัญ  และ โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2503  ด้วยการประสานงานขอจัดตั้งโดยพระครูวิลาศชลากร