ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สภาพทั่วไปของโรงเรียน
สภาพทั่วไปของโรงเรียน
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
 

                    -   ตำบลเสาเภา ตั้งอยู่ตอนใต้ของที่ว่าการอำเภอสิชล ถนนนครศรีธรรมราช  ตัดผ่าน  ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 93+760 ถึง 102 + 604 ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิชล  ประมาณ  7  กิโลเมตร  อยู่ทาง ตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระยะทางประมาณ   56 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 22,545.92  ไร่และห่างจากกรุงเทพฯ 750 กิโลเมตร

                    -   ทิศเหนือ   ติดต่อ  เขตตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล

                    -   ทิศใต้   ติดต่อ เขตตำบลเปลี่ยน  ตำบลเทพราช และตำบลกลาย  อำเภอท่าศาลา

                    -   ทิศตะวันออก ติดต่อ   อ่าวไทย

                    -   ทิศตะวันตก   ติดต่อ เขตตำบลเทพราช  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล
 
 สภาพภูมิประเทศ
 

                    ตำบลเสาเภา  มีสภาพภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสันทรายตลอดแนวเหนือใต้  แบ่งออกเป็น 3 สัน  ได้แก่  สันทรายนอก      สันทรายกลาง   สันทรายใน  แต่ละสันจะคั่นด้วยที่ราบลุ่ม  มีการทำนาปลูกข้าว ส่วนที่ราบสันทรายมีการปลูกมะพร้าว  ไม้ผล ยางพารา และปาล์มน้ำมัน