ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
 

          โรงเรียนวัดขรัวช่วย  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและความเป็นสากล ภายใต้การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น  การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

 

พันธกิจ (Mission)
 
          1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะ  กระบวนการคิด  มีคุณธรรม   จริยธรรม  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
          2. พัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          3. พัฒนาและขยายแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกระบวนการเรียนรู้

          4.พัฒนาระบบบริหารและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์   การนิเทศ   ติดตามผลให้มีประสิทธิภาพ

          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา

          6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

          7.  พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          8.  พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านศิลปะ  การแสดงมโนราห์