ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา / เป้าประสงค์
ปรัชญา / เป้าประสงค์
 ปรัชญา
 

          สุขภาพสมบูรณ์     เพิ่มพูนคุณธรรม     นำวิชาการ     อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน    ประสานชุมชน

 

เป้าประสงค์ (Goal)

 

          1. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน   12  ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงตาม ศักยภาพ

          2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

              ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรปฐมวัย   มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีทักษะกระบวนการคิด  มีคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีความสามรถในการแสดงมโนราห์และมีความพร้อมเข้าสู่พลเมืองประชาคมอาเซียน

          3. ด้านพัฒนาคุณภาพผู้สอน

              ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  แ ละมีความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล

           4. ด้านการบริหารจัดการ

              โรงเรียนจัดระบบในการบริหารจัดการ    การนิเทศจัดตามผลการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา การให้บริหารชุมชน  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจัง

          5. ด้านความสามารถในการแข่งขัน

             ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา   คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  การนำศิลปะและอาชีพตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและแข่งขันในระดับต่างๆได้