ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
    หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 โรงเรียน  ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง
 

·       จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี  ช่วงชั้นที่ 1 เท่ากับ    1,000  ชั่วโมง

                                                        ช่วงชั้นที่ 2 เท่ากับ  1,000  ชั่วโมง

                                                        ช่วงชั้นที่ 3 เท่ากับ  1,200  ชั่วโมง

      * แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         

 
  โรงเรียนวัดขรัวช่วย   จัดสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช  2551 ซึ่งกำหนดโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

           1.  ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนได้กำหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนระดับปฐมวัย  ดังนี้

                   1.  ด้านร่างกาย

                   2.  ด้านอารมณ์  จิตใจ

                   3.  ด้านสังคม

                   4.  ด้านสติปัญญา               

           2.  ระดับประถมศึกษา  กำหนดหลักสูตรเป็นระดับประถมศึกษา  ตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้    ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียนเป็น  8  กลุ่มสาระ  10  รายวิชาดังนี้

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4.  สังคมศึกษาฯ

5.  ประวัติศาสตร์

6.  สุขศึกษาและพลศึกษา

7.  ศิลปะ

8.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9.  คอมพิวเตอร์

                   10. ภาษาต่างประเทศ

           3.  ระดับมัธยมศึกษา  กำหนดหลักสูตรตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3  กำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้    ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียนเป็น  8  กลุ่มสาระ  10  รายวิชาดังนี้

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4.  สังคมศึกษาฯ

5.  ประวัติศาสตร์

6.  สุขศึกษาและพลศึกษา

7.  ศิลปะ

8.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9.  คอมพิวเตอร์

                   10. ภาษาต่างประเทศ