ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษานี้

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

เรื่องที่ให้ความรู้

จำนวนครั้งที่ให้ความรู้ในปีการศึกษานี้

1

พระครูวิธาน  สังขกิจ

ความเป็นมาของวัดขรัวช่วย

ทุกวันสำคัญทางศาสนา

2

พระครูวินิจธรรมานุกูล

วันสำคัญทางศาสนา

ทุกวันสำคัญทางศาสนา

3

นายนิสิต     เพชโรภาส  

การทำผ้าบาติก

ทุกครั้งที่เรียนชุมนุม

4

นายสมคิด     ชัยฤกษ์     

การตีเหล็ก

ทุกครั้งที่ขอเชิญเป็นวิทยากร

5

นางเพ็ญศรี    หมื่นพันชู  

การรำมโนราห์

ทุกครั้งที่เรียนชุมนุม

6

นายถาวร   เม่งห้อง       

การรำมโนราห์

ทุกครั้งที่เรียนชุมนุม

7

นายอนันต์   สมล่ำ       

การแกะรูปหนังตะลุง

ทุกครั้งที่เรียนชุมนุม

8

นายสมหมาย   จิตอารีย์    

ยาสมุนไพรไทย

ทุกครั้งที่เรียนชุมนุม

9

นางสารภี   เกษราพงค์   

ยาสมุนไพรไทย

ทุกครั้งที่เรียนชุมนุม

10

นายธีระ   เจษฎารมณ์     

ยาสมุนไพรไทย

ทุกครั้งที่เรียนชุมนุม

11

นางสุมาลี   จิตรเขม้น     

การทำอาหารหวาน

ทุกครั้งที่เรียนชุมนุม

12

นายอำพร   ยอดผกา

องค์การบริหารส่วนตำบล

ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม