ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรระดับมัธยมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเยาวภา ศรีเมือง
ตำแหน่ง : วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง ขนมไทยในท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน..ที่ใช้กระบวนการบันได 5 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี