ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรระดับประถมศึกษา

นายบุญรัตน์ เกื้อนุ้ย
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร รอดประดิษฐ์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินดา ศรีเมือง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิระพันธ์ เชาวลิต
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทรา วิชัยกุล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทยา ศรีสุขใส
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราพร จิตต์มั่น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญญารัตน์ แซ่เลี้ยว
ครูผู้ช่วย

นายกชมาศ ดีช่วย
ครูผู้ช่วย