ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรระดับปฐมวัย

นางสาววรรษมน จิตรเขม้น
ครูจ้างสอน